Mechanizace

Mechanizace zajišťuje služby pro střediska společnosti i pro cizí zájemce. Disponuje vlastními stroji, které slouží jak pro přípravu půdy, setí, výživu a ochranu pěstovaných plodin (tržních i krmných), tak i pro jejich sklizeň a dopravu k odběratelům.

Díky tomuto faktu je naše společnost prakticky soběstačná. Máme stroje o různé výkonnosti, najít u nás můžete např. traktory o výkonu od 30 až po 370 koní. Mechanizace má svoje dílny, mezi činnosti řadíme i provádění oprav strojů.

Míchárna

Zajišťuje výrobu krmných směsí pro potřebu vlastní živočišné výroby. Naše společnost je registrována ÚKZÚZ na úrovni prvovýroby s výrobou krmných směsí.

Posklizňová linka

Sklizené rostlinné komodity jsou vlastní posklizňovou linkou vyčištěny, případně dosušeny, uskladněny a následně expedovány. Prodej komodit probíhá „na volno po kamionech“ nebo „pytlovaný“, viz prodej komodit. Uskladněné produkty slouží rovněž k pokrytí krmivové základny živočišné výroby.

Rostlinná výroba

Zaměřuje se na pěstování tržních i krmných plodin. A to potravinářskou a krmnou pšenici, ozimý a jarní sladovnický ječmen, oves, řepku, cukrovku, silážní i zrnovou kukuřici, hrách na zrno i na senáž, žito na senáž a vojtěšku. Staráme se i o nektarodárné biopásy a meziplodiny. Každoročně aplikujeme do půdy cca 5.500 t chlévského hnoje, čímž navracíme do půdy organickou hmotu, která spolu se střídáním plodin má významný vliv na zvýšení půdní úrodnosti.
Obhospodařované pozemky leží převážně v řepařské výrobní oblasti. Hospodaříme na 1240 ha zemědělské půdy, z toho je 890 ha orná půda a 350 ha travních porostů. Převažují hnědozemě písčitohlinité a hlinitopísčité, lze nalézt i kambizemě. V oblasti hospodaření převažují střední půdy, ale vyskytují se i lehké písčité půdy nebo naopak půdy těžké jílovité. Roční suma srážek je v cca 550 – 580 mm.

Živočišná výroba

Živočišná výroba společnosti ZERA Rájec a.s. je orientovaná na chov skotu s tržní produkcí mléka. Chováme holštýnský skot. Mléčná farma se nachází na okraji města Rájec–Jestřebí. Na farmě je chováno 320 dojnic s roční tržní produkcí 3 mil. litrů mléka. Veškeré mléko dodáváme prostřednictvím odbytového družstva MORAVA, mlékařské odbytové družstvo do české mlékárny v Olešnici na Moravě, která zpracované mléčné výrobky dodává na náš trh.
Celkový počet chovaných zvířat je 610 – 650 v uzavřeném obratu stáda. Jedná se o klasický stelivový chov, který je výrazným producentem statkových organických hnojiv.
Dbáme na welfare a pohodu zvířat při chovu. Současně jsou zvířata pod veterinárním dohledem, aby jim byl zajištěn co nejlepší zdravotní stav.