Valná hromada 2022

Představenstvo společnosti ZERA Rájec a. s., se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2950,

 svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

ZERA Rájec a. s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

v oddíle B, vložka 2950

 se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854

na den 24. června 2022 v 15:00 hodin

na adresu Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, velká zasedací místnost společnosti ZERA Rájec a. s.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí akcionářů na VH.
  2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2021.
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2021.
  5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, včetně zprávy auditora, způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
  6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2022.
  7. Schválení výše odměn členů orgánů společnosti.
  8. Diskuze.
  9. Závěr.

Kompletní pozvánka:   POZVÁNKA na VH 24.6.2022

Výplata dividend

Valná hromada společnosti konaná dne 25. 6. 2021 rozhodla o výplatě dividend za rok 2020.
Dividendy jsou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, proto žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své číslo bankovního účtu, aby tak písemně učinili.
Pokud si akcionář změní bankovní účet, prosíme, aby nám písemně nahlásil nové číslo bankovního účtu. Kontaktní osobou je p. Zuzana Hloušková (e-mail: z.hlouskova@zerarajec.cz).

Výměna dosavadních zatímních listů a hromadných akcií

Na řádné valné hromadě společnosti ZERA Rájec a.s., která se konala dne 9. 6. 2017, bylo rozhodnuto o spojení akcií a výměně hromadných akcií a zatímních listů za listinné akcie na jméno tak, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě.
Představenstvo Vás na základě výše uvedené skutečnosti vyzývá k výměně dosavadních emitovaných zatímních listů, popř. hromadných akcií, za nové akcie, jejichž nominální hodnota odpovídá Vašemu dosavadnímu podílu na majetku akciové společnosti.
Výše uvedená výměna je prováděna v sídle společnosti v Rájci-Jestřebí, Blanenská 86 v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:00 hod. Výměnu je nutné předem dohodnout na tel. 516 432 216, nebo e-mailem z.hlouskova@zerarajec.cz.