Pozvánka na valnou hromadu 2024

Představenstvo společnosti ZERA Rájec a. s., se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2950,

 svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

ZERA Rájec a. s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

v oddíle B, vložka 2950

se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854

na den 20. června 2024 v 15:00 hodin

na adresu Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, velká zasedací místnost společnosti ZERA Rájec a. s.

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí akcionářů na VH.
  2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2023.
  4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2023.
  5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.
  6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2024.
  7. Schválení výše odměn členů orgánů společnosti.
  8. Diskuze.
  9. Závěr.

V Rájci-Jestřebí dne 17. 5. 2024

ZERA Rájec a. s.

Antonín Skoták, předseda představenstva

Pozvánka ve formátu .pdf: ZERA Rájec_pozvánka 2024

Výměna dosavadních zatímních listů a hromadných akcií

Na řádné valné hromadě společnosti ZERA Rájec a.s., která se konala dne 9.6.2017, bylo rozhodnuto o spojení akcií a výměně hromadných akcií a zatímních listů za listinné akcie na jméno tak, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě.

Představenstvo, na základě výše uvedené skutečnosti, Vás v roce 2017 vyzvalo k výměně dosavadních emitovaných zatímních listů, popř. hromadných akcií za nové akcie, jejichž nominální hodnota odpovídá Vašemu dosavadnímu podílu na majetku akciové společnosti. Konečný termín pro výměnu akcií byl stanoven na 27. června 2018.

Jelikož řada akcionářů si ve výše uvedeném termínu akcie nevyměnila, rozhodlo představenstvo společnosti o stanovení dodatečné lhůty pro výměnu akcií. Ta začíná dnem 3. dubna 2023 a končí dnem 4. července 2023. Výše uvedená výměna bude prováděna v sídle společnosti v Rájci-Jestřebí, Blanenská 86 v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod. Výměnu je nutné předem dohodnout s kontaktní osobou – Zuzana Hloušková, tel. 516 432 216, 516 432 211, popř. e-mailem z.hlouskova@zerarajec.cz.

Představenstvo společnosti upozorňuje, že akcie, které ve výše uvedeném termínu nebudou vyměněny, budou prohlášeny dle platné právní úpravy za neplatné a budou zrušeny. Na základě výše uvedeného byste přestali být akcionáři společnosti. Věříme, že si akcie vyměníte a nadále se budete moci jako akcionáři podílet na činnosti prosperující společnosti.

Výplata dividend

Valná hromada společnosti konaná dne 24. 6. 2022 rozhodla o výplatě dividend za rok 2021.
Dividendy jsou vypláceny pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, proto žádáme akcionáře, kteří dosud nenahlásili své číslo bankovního účtu, aby tak písemně učinili.
Pokud si akcionář změní bankovní účet, prosíme, aby nám písemně nahlásil nové číslo bankovního účtu. Kontaktní osobou je p. Zuzana Hloušková (e-mail: z.hlouskova@zerarajec.cz).