Krmný vůz do ŽV

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl v roce 2023 pořízen krmný vůz do ŽV. Akce byla realizována v rámci operace 19.2.1., v 8. kole výzvy Místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Logo Leader

Stroj na předseťové zpracování půdy

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl v roce 2022 pořízen stroj na předseťové zpracování půdy. Akce byla realizována v rámci operace 19.2.1., v 7. kole výzvy Místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Logo Leader

Diskový podmítač

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl v roce 2021 pořízen diskový podmítač pro přípravu půdy. Akce byla realizována v rámci operace 19.2.1., v 6. kole výzvy Místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Logo Leader

Obměna strojů v živočišné výrobě

Reg. číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017358

Cílem tohoto projektu je pořízení traktoru a nakladače pro středisko živočišné výroby a posklizňové linky, které nahradí stávající opotřebované stroje s vysokou spotřebou PHM. Přínosem projektu je snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů v našem podniku. Účel projektu:

  • zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů – úspory nákladů na PHM díky nižší spotřebě strojů
  • zachování stávající výrobní kapacity
  • udržení konkurenceschopnosti firmy
  • pozitivní vliv na životní prostředí
  • zachování nabídky pracovních míst
  • zlepšení firemní kultury
  • zvýšení finanční úrovně firmy a lepší daňový výnos pro obec, stát
  • stabilizace malého a středního podnikání v Jihomoravském kraj

Investice do ŽV

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014-2020 byly v letech 2018 a 2019 realizovány investice do živočišné výroby v areálu farmy ZERA Rájec a.s v obci Rájec – Jestřebí a to boudky pro telata a betonová plocha pod boudky, ionizátor, nádrž na srážkovou vodu (120 m 3), lis na kulaté balíky a rozdružovač balíků.

Akce byla realizována v operaci 4.1.1, záměr c) Investice do zemědělských podniků, v 5. kole výzvy výše uvedeného dotačního programu. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Investice do RV

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byl v roce 2018 pořízen hloubkový kypřič na zpracování půdy do rostlinné výroby fy ZERA Rájec a.s. Akce byla realizována v operaci 4.1.1., záměr g) Investice do zemědělských podniků, v 5. kole výzvy výše uvedeného dotačního programu. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Stavební úpravy OMD Rájec-Jestřebí, krmný vůz

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2014 – 2020 byly mezi roky 2016 – 2017 provedeny stavební úpravy stávajících stájí pro mladý dobytek. Součástí projektu byla také koupě nového krmného vozu, který je využíván pro krmení zvířat na celé farmě. Akce byla realizována v záměru 4.1.1. v 1.kole výzvy výše uvedeného dotačního programu.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Stavební úpravy stájí, dojírny a hnojiště

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2007 – 2013 byla mezi roky 2014 – 2015 provedena rekonstrukce stávajících stájí, dojírny a hnojiště ve středisku živočišné výrovy v Rájci – Jestřebí.

Akce byla realizována v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků, záměr Stavby a technologie pro živočišnou výrobu. Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Nákup shrnovače píce

S podporou z Programu rozvoje venkova MZe 2007 – 2013 byl v roce 2014 pořízen shrnovač píce pro výrobu sena a senáží. Akce byla realizována v záměru Realizace místní rozvojové strategie výzvy Místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s.

Žádost o dotaci byla podána prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Logo Leader

Nákup strojů pro snížení emisí čpavku

S podporou SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí MŽP byla v roce 2013 pořízena technologie ke snížení emisí čpavku (nakladač a rozmetadlo hnoje).

Akce byla realizována z 45. výzvy OPŽP z prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, primární oblast podpory 2.2 – Omezování emisí, podoblast podpory 2.2. d) Snížení NH3.