Na řádné valné hromadě společnosti ZERA Rájec a.s., která se konala dne 9.6.2017, bylo rozhodnuto o spojení akcií a výměně hromadných akcií a zatímních listů za listinné akcie na jméno tak, aby evidence akcionářů a formální náležitosti akcií odpovídaly současné právní úpravě.

Představenstvo, na základě výše uvedené skutečnosti, Vás v roce 2017 vyzvalo k výměně dosavadních emitovaných zatímních listů, popř. hromadných akcií za nové akcie, jejichž nominální hodnota odpovídá Vašemu dosavadnímu podílu na majetku akciové společnosti. Konečný termín pro výměnu akcií byl stanoven na 27. června 2018.

Jelikož řada akcionářů si ve výše uvedeném termínu akcie nevyměnila, rozhodlo představenstvo společnosti o stanovení dodatečné lhůty pro výměnu akcií. Ta začíná dnem 3. dubna 2023 a končí dnem 4. července 2023. Výše uvedená výměna bude prováděna v sídle společnosti v Rájci-Jestřebí, Blanenská 86 v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod. Výměnu je nutné předem dohodnout s kontaktní osobou – Zuzana Hloušková, tel. 516 432 216, 516 432 211, popř. e-mailem z.hlouskova@zerarajec.cz.

Představenstvo společnosti upozorňuje, že akcie, které ve výše uvedeném termínu nebudou vyměněny, budou prohlášeny dle platné právní úpravy za neplatné a budou zrušeny. Na základě výše uvedeného byste přestali být akcionáři společnosti. Věříme, že si akcie vyměníte a nadále se budete moci jako akcionáři podílet na činnosti prosperující společnosti.