1) Pan ministr ukázal výpočet ÚZEI a řekl, že malé podniky do 100 ha braly v průměru 10.876 Kč dotací/ha a zemědělci nad 2000 ha 12.799 Kč dotací/ha. Proto musí vychýlit dotační kyvadlo na druhou stranu.
I žák základní školy, který se naučil řádně sčítat a dělit, by nedokázal udělat průměr z jablek, hrušek, třešní, švestek a okurek, jak výše předvedl svojí argumentací pan ministr.
Je to jeho neznalost, nebo úmysl? Všichni zemědělci měli v současném programovém období stejné sazby.
Uvedu pro příklad rok 2021. Schválené sazby – SAPS 3331,68 Kč/ha, Greening 1833,32 Kč/ha, sazba PVP na zemědělskou půdu 120,51 Kč/ha. To jsou jediné sazby na celou plochu, které je schopen získat každý zemědělec. A sazba SAPS je nad 150.000 EUR na jeden podnik krácena 5 %. I Greening je krácen nad 2.000 EUR na podnik. Myslím, že již není potřeba dále pokračovat a je jasné, že čím větší zemědělec, tím měl průměrnou konečnou sazbu na ha nižší.
A jak pan ministr došel ke svému průměru? Nechal si načíst sazby dotací, které jsou vázané specificky dle zaměření podniku. Např. když chovám dojnice – sazba 3659,99 Kč/VDJ, pěstuji cukrovku – 6.807,24 Kč/ha, bílkovinné plodiny 1.858,56 Kč/ha. Takto bych mohl pokračovat s ošetřováním travního porostu, pěstováním biopásu atd. Takže kdo má „pestřejší“ záběr, ten získá více dotací. V žádném případě to není dáno velikostí zemědělského podniku, jak se nám snaží namluvit pan ministr. Za to, že někdo měl pestřejší osevní postup, měl živočišnou výrobu, …, za to ho teď chce pan ministr trestat!
K. Provazník, prokurista společnosti

Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.
Karel Čapek

2) Několikrát v interviewu pan ministr řekl, že chce podporovat malé a střední zemědělce. Na dotaz moderátorky paní Witowské, co je tedy velký podnik, odpověděl – 20.000 ha a více je velký podnik. V tuto chvíli jsem nevěděl, zda mám brečet, nebo se smát ☹.
Nastavený návrh SZP na roky 2023 – 2027 tomuto vůbec neodpovídá. Jednoznačně upřednostňuje zemědělce do cca 350 ha bez ohledu, zda něco produkují, nebo ne. A ať si pan ministr sděluje, co je závazné a co není závazné pro přidělování přímých podpor, tak jediná definice velikosti zemědělských podniků vycházejícího z nějakého právního předpisu je následující.

Dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem nebo Přílohy I nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Článek 1
Podnik
Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která pravidelně (běžně) vykonávají hospodářskou činnost.

Článek 2
Počet zaměstnanců a finanční stropy vymezující kategorie podniků
1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Kdyby pan ministr v Interviewu nelhal a dokázal jako chlap na rovinu říci, že podpoří jen zemědělce do cca 350 ha, tak i když s nastavením SZP 2023 – 2027 osobně nesouhlasím, tak bych si ho alespoň vážil jako člověka, co umí říci pravdu. Takto … ☹.
K. Provazník, prokurista společnosti

3) Dále pan ministr řekl, že kdo chce více prostředků, ať přejde do režimu ekologického zemědělství, kde bude mít až 20.000 Kč na ha. Jen zapomněl říci, že tato sazba je navržena pouze pro eko sady, vinice a chmelnice. Zapomněl říci, že pro ornou půdu, pokud nebudu pěstovat speciální plodiny, jako je zelenina, jahodník, je předpokládaná sazba do 8.000 Kč/ha. U travních porostů do 4.000 Kč/ha. A bude záležet, kolik hektarů zemědělci do eka nahlásí, čím více, tím bude sazba nižší.
Takto by se dalo pokračovat dalšími body a rozebírat …

Henry Martin Ford, průkopník automobilového průmyslu a zakladatel firmy Ford, kterým byl učarován i Tomáš Baťa, říkal:
„Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí“.
„Většina lidí spotřebuje více energie na mluvení o problémech než na jejich řešení“.