Dotační projekty

Název projektu:         

Obměna strojů v živočišné výrobě

Reg. číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017358

Cílem tohoto projektu je pořízení traktoru a nakladače pro středisko živočišné výroby a posklizňové linky, které nahradí stávající opotřebované stroje s vysokou spotřebou PHM. Přínosem projektu je snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů v našem podniku.

Účel projektu:

  • zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů – úspory nákladů na PHM díky nižší spotřebě strojů
  • zachování stávající výrobní kapacity
  • udržení konkurenceschopnosti firmy
  • pozitivní vliv na životní prostředí
  • zachování nabídky pracovních míst
  • zlepšení firemní kultury
  • zvýšení finanční úrovně firmy a lepší daňový výnos pro obec, stát
  • stabilizace malého a středního podnikání v Jihomoravském kraji