Valná hromada

pdf. formát: Pozvánka 2021

Platná opatření pro účastníky valné hromady

Pokud je přítomno více než 10 osob, je nutné splnit tyto podmínky:

 • Účastníci jsou usazeni takzvaně „ob židli“ (s výjimkou členů jedné domácnosti).
 • Účastník při vstupu prokáže, že splňuje podmínky dle bodu I/16, provozovatel to zkontroluje a osobám, které splnění neprokáží, neumožní vstup.

Co jsou to podmínky dle bodu I/18:

 • PCR test ne starší než 7 dní.
 • POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest).
 • Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu.
 • Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že:
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo,
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
 • Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test s negativním výsledkem.
 • Čestné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele, o obsolvování testu na COVID 19 v rámci zaměstnaneckého testování před méně než 72 hod. s negativním výsledkem.
 • Čestné prohlášení o obsolvování testu na COVID 19 ve škole před méně než 72 hod. s negativním výsledkem.

Pokud se účastní méně než 10 osob, nejsou žádná speciální pravidla (pouze zaměstnanecké testování).

 

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ZERA Rájec, a. s., se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2950,

 svolává

řádnou valnou hromadu společnosti 

ZERA Rájec, a. s.

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

v oddíle B, vložka 2950

se sídlem Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, okres Blansko, IČO: 25564854

na den 25. června 2021 v 15:00 hodin

na adresu Blanenská 86, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí, velká zasedací místnost společnosti ZERA Rájec, a. s.

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady, seznámení s účastí akcionářů na VH.
 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
 3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2020.
 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2020.
 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, včetně zprávy auditora, způsob rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.
 6. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021.
 7. Schválení výše odměn členů orgánů společnosti.
 8. Závěr.

V Rájci-Jestřebí dne 18. 5. 2021              

                                                                              ZERA Rájec, a. s.     

                                                                              Antonín Skoták, předseda představenstva

 

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

 K bodu 2 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada zvolila tyto orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Navržené osoby jsou vybrány z řad osob, které mají zkušenosti s průběhem valné hromady. Jednotlivé orgány valné hromady jsou voleny v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 K bodu 3 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá zprávu o své činnosti za rok 2020 a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, včetně výsledků hospodaření, a to zcela v souladu s ust. § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 K bodu 4 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko k účetní závěrce za rok 2020.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá zprávu o své kontrolní činnosti za rok 2020 s tím, že přezkoumala řádnou účetní závěrku, předkládá své vyjádření k této závěrce s tím, že valná hromada bere na vědomí účetní závěrku za rok 2020 a předkládá návrh na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2020, a to zcela v souladu s ust. § 447 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020, včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

          Aktiva celkem:     121.742                            Pasiva celkem:    121.742

          Hmotná aktiva:       82.491                            Vlastní kapitál:      89.803

          Oběžná aktiva:        39.175                            Cizí zdroje:          31.271

          Hospodářský výsledek za r. 2020: zisk po zdanění: 6.202 tis. Kč

          Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a jiného HV. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

          325 tis. Kč – výplata dividend

          310 tis. Kč – příděl rezervnímu fondu

          5.567 tis. Kč – na účet /428 – nerozdělený zisk minulých let

          704 tis. Kč jiný HV

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje v souladu s ust. § 436 zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku za uplynulý rok s tím, že tato závěrka byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zerarajec.cz 30 dnů před konáním valné hromady.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada určuje k povinnému ověření účetní závěrky společnosti ZERA Rájec, a. s. za rok 2021 auditora, kterým je Ing. Zdeňka Šíblová, auditorka komory auditorů ČR č. 1695.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje celkovou odměnu členů orgánů společnosti ve výši 115.000 Kč pro rok 2022.

Zdůvodnění:

Valná hromada stanovuje odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti s přihlédnutím k finančním možnostem společnosti a k rozsahu činnosti jednotlivých členů orgánů společnosti.

Vážení akcionáři,

je těžké odhadnout, jaká budou ve stanoveném termínu opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Z tohoto důvodu vás prosíme o pochopení, ohleduplnost a dodržováním nařízených opatření, zvláště případné použití respirátorů. Pro zajištění potřebných hlasů na konání valné hromady můžete využít plnou moc k účasti na této valné hromadě udělené zástupcům společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu § 405 ZOK je 4. června 2021.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Při prezenci akcionář prokáže svoji totožnost, která bude odsouhlasena se seznamem akcionářů.

Představenstvo žádá akcionáře, pokud se nezúčastní osobně řádné valné hromady, aby poskytli plné moci, aby nemusela být svolávána náhradní valná hromada.

V Rájci-Jestřebí dne 18. 5. 2021       

                                                                               ZERA Rájec, a. s.     

                                                                              Antonín Skoták, předseda představenstva